เครื่องวัดกรดด่าง pH meter

Showing all 8 results

เครื่องวัดกรดด่าง pH Meter

เครื่องวัดกรดด่าง pH Meter เครื่องวัดค่า ph,พีเอชมิเตอร์,เครื่องวัดกรดด่าง, pH Meter,เครื่องวัดค่า ph,พีเอชมิเตอร์

pH ย่อมาจาก Potential of Hydrogen ion เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรด ความเป็นเบสของสารเคมีจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไอออน (H+) สามารถทดสอบได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมและง่ายสุดคือทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจากการเปลี่ยนสี

สำหรับ ตัวเลขที่แสดงค่า pH ถ้าพิจารณาอย่างง่ายที่อุณหภูมิห้อง จะมีค่าเท่ากับ “7” แสดงว่าสารนั้นมีคุณสมบัติเป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเบส เช่น น้ำบริสุทธิ์ ถ้ามีค่าน้อยกว่า “7” แสดงว่าเป็น “กรด” และ หากมีค่ามากกว่า “7” แสดงว่าเป็น “เบส”

ตารางแสดงค่าความเป็นกรด ความเป็นเบสของสารเคมี

   ชื่อสารเคมี pH    ชื่อสารเคมี   pH
กรดสารพิษจากเหมืองร้าง
-3.6 – 1.0
กรดจากแบตเตอรี่
-0.5
กรดในกระเพาะอาหาร
1.5 – 2.0
มะนาว
2.4
โค๊ก
2.5
น้ำส้มสายชู
2.9
ส้ม หรือ แอปเปิ้ล
3.5
เบียร์
4.5
ฝนกรด
< 5.0
กาแฟ
5.0
ชา
5.5
นม
6.5
น้ำบริสุทธิ์
7.0
น้ำลายมนุษย์
6.5 – 7.4
เลือด
7.34 – 7.45
น้ำทะเล
8.0
สบู่
9.0 – 10.0
แอมโมเนีย (ยาสามัญประจำบ้าน)
11.5
น้ำยาปรับผ้านุ่ม 12.5
โซดาไฟ
13.5

Showing all 8 results