เครื่องวัดดิน

Showing all 2 results

Soil Meter เครื่องสำหรับวัดค่าความชื้น กรด-ด่าง ในดิน
เครื่องวัดดิน (Soil Meter) ทดสอบคุณภาพดิน เครื่องวัดกรดด่างในดิน ความชื้นในดิน เครื่องวัดค่าพีเอชในดิน วัดปุ๋ยธาตุ NPK ในดิน เหมาะสำหหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่ต้องตรวจสอบคุณภาพของดินก่อนการเพาะปลูก

Showing all 2 results