เครื่องวัดความดันโลหิต

Showing all 2 results

เครื่องวัดความดันโลหิต

แสดงค่าความดันด้านสูง ด้านต่ำ และอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมกัน ในหน้าจอเดียวกัน

Showing all 2 results